ERVARINGSGERICHT LEREN, WAT IS DAT PRECIES?

LEREN DOOR ERVAREN

INNER-GO Bijzonder Begeleiden_actie1In feite wordt met het uitgangspunt ‘leren door ervaren’ gerefereerd aan een oeroud principe dat inhoudt dat men leert door praktische ervaring, door zelf bepaalde zaken te ervaren of uit te voeren. Deze gedachte ligt eigenlijk al eeuwenlang ten grondslag aan de wijze waarop mensen zich bepaalde vaardigheden en kennis eigen maken. In de loop der eeuwen zijn de cognitieve kanten van de mens steeds meer gaan domineren.

Met name in het onderwijs werd het leren een hoofdzakelijke cognitieve aangelegenheid en kwam de praktische ervaring nauwelijks meer aan bod. Het leren raakte in toenemende mate gebaseerd op leraren die vertelden wat de kinderen moesten doen zonder de kans te geven praktisch te oefenen met het nieuw geleerde. Het werd meer en meer traditie om te ‘leren met je hoofd’.

Het ervaringsleren voegt daar het ‘leren met je handen’ aan toe, waarmee tot uitdrukking wordt gebracht dat er voor het beter begrijpen van het geleerde ook praktisch geoefend dient te worden. Als vuistregel wordt hierbij gehanteerd: van wat men leest, onthoudt men 10%, van wat men hoort 20%, van wat men ziet 30%, van wat men hoort en ziet 50%, van wat men zegt en schrijft 70% en van wat men doet 90%.

 

UITDAGENDE OMGEVING

Wil het ervaringsleren een positieve bijdrage leveren aan de hulp aan jongeren, dan is het noodzakelijk om hen in een situatie te brengen die een volstrekt ander appel doet dan de dagelijkse leefsituatie. Dit kan gebeuren door hen in een situatie te brengen waarin andere dingen van de jongeren gevraagd worden (bijvoorbeeld tijdens begeleidingsvormen buitenshuis of bij buitenland survival kampen). Voor sommige jongeren geldt dat het los komen van bepaalde denk- en gedragspatronen in hun vaste, oude omgeving heel moeilijk is, om een veranderingsproces in gang te zetten.

De nieuwe omgeving moet de jongeren in een situatie brengen waarin allerlei obstakels zijn te overwinnen. Die omgeving moet verder zo realistisch en natuurlijk mogelijk zijn.

ACTIVITEITEN

Het laten uitvoeren van concrete fysieke activiteiten werkt bij veel jongeren veel beter dan gesprekken voeren. Vaak doen deze inspanningen ook een beroep op bepaalde (in)competenties van jongeren.

Zo zal er voor het succesvol uitvoeren van opdrachten onder meer een beroep worden gedaan op vermogens om problemen op te lossen, samen te werken, met elkaar te communiceren en dergelijke. Het is niet zo dat het ervaren en beleven het praten moet vervangen. Het is de bedoeling dat het praten niet dominerend wordt, dat het praten blokkerend werkt op het handelen en de spontaniteit.

INNER-GO Bijzonder Begeleiden_actie2 INNER-GO Bijzonder Begeleiden_actie3

VERANDERINGEN

De jongeren blijken tijdens activiteiten in het kader van het ervaringsleren dikwijls in staat om met moeilijke situaties om te gaan, rekening te houden met anderen, zichzelf te beheersen, door te zetten enzovoort. Het onbekende van de nieuwe situatie daagt de jongeren kennelijk uit om vaardigheden te vertonen die zij in het dagelijks leven niet tegenkomen.

Gedurende de activiteiten worden bij de jongeren nieuwe gedragingen zichtbaar. Maar wanneer er door de begeleiding geen verdere actie wordt ondernomen, zal de jongere bij terug keer in zijn vertrouwde omgeving dat nieuwe gedrag snel verruilen voor het oorspronkelijke oude gedrag. Activiteiten op zichzelf leiden er namelijk niet vanzelf toe dat iemand een ander mens wordt.

Hier komen we aan de kern van ervaringsleren. Die ligt niet in de concrete activiteiten, de  opdrachten en de uitdagende omgeving, maar in het veranderingsproces dat met behulp van deze middelen in gang moeten worden gezet. Dat is de meest centrale opgave waar de begeleiding voor staat. Het ervaringsleren poogt te bereiken dat het nieuw geleerde gedrag geïntegreerd raakt binnen de persoon.

Officieel lid van: (klik op de link om naar de site te gaan))

RECENTE BERICHTEN

Welke vorm van begeleiding spreekt jou het meest aan?

Mail direct