Inner-go Begeleiding

Inner-go Begeleiding is een zorgorganisatie gericht op Bijzonder Begeleiden. Daarbij is de begeleiding van specifieke doelgroepen een specialisme van de organisatie. Met name autisme en AD(H)D zijn veel voorkomende diagnoses waar de begeleiding van Inner-go zich op richt.

Missie

De gespecialiseerde begeleiding binnen Inner-go richt zich op kinderen, jongeren en volwassenen. Er wordt zowel begeleid vanuit de Jeugdzorg (18-), als de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning (18+) en de WLZ (Wet Langdurige Zorg).

Inner stamt af van het woord innerlijk. Tijdens de begeleiding wordt er uit gegaan van de innerlijke kracht van de persoon. Ieder mens bezit van nature bepaalde krachten en sterke kanten, iets waar iemand goed in is. Door extra aandacht te besteden aan de innerlijke kracht, wordt deze vergroot en versterkt. Vanuit deze ontwikkeling is er voldoende draagkracht om buiten de comfortzone te treden en te gaan voor ontwikkeling. Go betekend letterlijk vertaald gaan. Tijdens de begeleiding van Inner-go wordt er vanuit het innerlijke van de persoon gegaan voor persoonlijke ontwikkeling.

Er worden verschillende methodieken in gezet tijdens de begeleiding. Het ‘ervaringsgerichte leren’ en de RET-methode, zijn methoden om deze persoonlijke ontwikkeling te ondersteunen en kracht bij te zetten. Bij Inner-go kun je terecht voor gespecialiseerde begeleiding, gespecialiseerde dagbesteding en weekend- en vakantieopvang. Naast praktische begeleiding biedt Inner-go (psycho) educatie over autisme. Hiervoor wordt er gewerkt met de Brain Blocks methode en heeft Inner-go de ABC-methode in huis (Autisme Belevingscircuit)

Visie

Weer een ervaring rijker! Dat is een mooie uitspraak en erg waar! Nieuwe ervaringen, positief of negatief, waar je blij van wordt of juist verdrietig, die zorgen voor leren en ontwikkelen. Je hele leven, van geboorte tot aan de dood, staat in het teken van het opdoen van ervaringen, leermomenten, ontwikkelen en dat zorgt uiteindelijk voor de persoon die je bent of wilt zijn.

Sommige mensen lopen ooit voor korte of langere tijd vast in hun ontwikkeling. Wanneer iemand is gediagnostiseerd met bijvoorbeeld ASS, ADHD, PTSS, LVB of een Persoonlijkheidsstoornis bemoeilijkt dit soms de ontwikkeling. Er kan dan gespecialiseerde begeleiding van buitenaf worden ingezet die voor een bepaalde periode met iemand mee kijkt en ondersteuning biedt bij de ontwikkeling. Het doel van de begeleiding is om de cliënt en/of diens ouders/ verzorgers uiteindelijk zelfstandig te laten leven en hun eigen koers te laten varen. Het behouden van de eigen regie is daarbij van belang. Uiteindelijk moet iedereen het toch zelf doen!

Kernkwaliteiten

Kennis en kunde over de verschillende stoornissen en beperkingen binnen de doelgroep. 

Ook wel ‘commitment’ genoemd. Dit is een zeer belangrijk sleutelwoord tussen de begeleiding en de cliënt. Met hart en ziel worden cliënten ondersteund in hun ontwikkeling om in de toekomst (weer) zelfstandig verder te kunnen.

Het contact met de cliënt is gebaseerd op vertrouwen en betrouwbaarheid. Een cliënt geeft zichzelf tijdelijk (deels) uit handen. Betrouwbaarheid is een groot goed om zichzelf vanuit veiligheid kwetsbaar te durven opstellen en begeleiding en ondersteuning toe te laten.

Dit zorgt voor kwaliteit. Er zal oog zijn voor detail en er zal vanuit openheid en transparantie gewerkt worden met de client. De client behoudt zijn eigen regie van leven.

Feiten over autisme

autismeMensen met autisme zijn er altijd geweest. Toch lijkt het alsof er de laatste jaren meer mensen met autisme zijn. Dit heeft diverse oorzaken.

Eén ervan is dat mensen met een autistische manier van denken en handelen minder kunnen voldoen aan de eisen van onze moderne maatschappij. Een andere oorzaak is dat de kennis over autisme is toegenomen en autisme eerder wordt herkend.

De DSM-5, de meest recente versie van het Amerikaanse handboek voor psychische stoornissen, spreekt nog maar van één autisme-diagnose: de ‘autismespectrumstoornis (ASS)’.

De criteria hiervoor zijn onder andere:

  • problemen op het gebied van sociale communicatie en sociale interactie
  • beperkte, repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteiten
  • over- of onder gevoeligheid voor zintuiglijke prikkels.

Bron: https://www.autisme.nl/

Feiten over ADHD

ADHD is een meestal aangeboren en erfelijke afwijking van kleine onderdelen van de hersenen. Dit kan ervoor zorgen dat u zich moeilijk kunt concentreren en snel afgeleid bent (aandachtsproblemen), ondoordacht beslissingen neemt en te snel tot actie overgaat (impulsiviteit) en lichamelijk overactief bent of u altijd onrustig voelt (hyperactiviteit).

In DSM 5 wordt de actuele ernst gespecificeerd:

  • Licht: Niet of nauwelijks meer symptomen dan vereist zijn om de classificatie te kunnen toekennen zijn aanwezig, en de symptomen leiden slechts tot lichte beperkingen in het sociale, schoolse of beroepsmatige functioneren.
  • Matig: Er zijn symptomen of functionele beperkingen tussen ‘licht’ en ‘ernstig’ aanwezig.
  • Ernstig: Veel meer symptomen dan vereist zijn om de classificatie te kunnen toekennen zijn aanwezig, of verschillende bijzonder ernstige symptomen zijn aanwezig, of de symptomen leiden tot duidelijke beperkingen in het sociale, schoolse of beroepsmatige functioneren.

Bron: https://adhdcentraal.nl/