Algemene voorwaarden INNER-GO | BIJZONDER BEGELEIDEN

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Inner-go: zorgorganisatie die zich richt op begeleiding en ondersteuning van kinderen/ jongeren met een speciale zorgvraag.
 2. Cliënt: persoon ouder dan 18 jaar of, bij een kind jonger dan 18 jaar diens wettelijke vertegenwoordiger, die een overeenkomst heeft met Inner-go.
 3. Budgethouder; natuurlijke persoon die met een persoonsgebonden budget zorg inkoopt bij een zorgaanbieder.
 4. Deelnemers: cliënten of, indien cliënt de wettelijke vertegenwoordiger is, zijn/haar kind(eren).
 5. Activiteiten: thuisbegeleiding, ouderbegeleiding, weekendopvang/kortdurend verblijf, groepsbegeleiding en dagbesteding.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Inner-go en een cliënt worden gesloten of reeds zijn gesloten.
 2. De algemene voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van Inner-go en de cliënt/ budgethouder.
 3. Rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst kunnen slechts met instemming van zowel Inner-go als de cliënt worden overgedragen aan derden.
 4. Bij aanmelding of door de totstandkoming van een overeenkomst aanvaardt de cliënt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 5. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment nietig of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 7. Indien Inner-go niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Inner-go in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Bekendmaking algemene voorwaarden

Inner-go maakt de algemene voorwaarden bekend via de website.

Op verzoek van de budgethouder licht Inner-go de algemene voorwaarden toe.

Artikel 4 Aanbod en overeenkomst

 1. Naar aanleiding van een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarin de wensen en behoeften van de wederpartij worden besproken, doet Inner-go een aanbod.
 2. De wederpartij dient binnen twee weken op het aanbod te reageren. Bij niet reageren door de wederpartij vervalt het aanbod.
 3. Indien de wederpartij van het aanbod gebruik wil maken, ontvangt deze een Zorgovereenkomst van Inner-go.

Artikel 5 Plaatsing en toegankelijkheid

 1. Inner-go houdt, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, rekening met individuele wensen van de cliënt of zijn/haar kind. Inner-go behoudt zich echter te allen tijde het recht voor om hiervan af te wijken indien de belangen van andere cliënten, Inner-go en/of de organisatie zich hiertegen verzetten.
 2. Inner-go houdt zich te allen tijde het recht voor om de cliënt of zijn/haar kind van toekomstige deelname aan activiteiten uit te sluiten of hem/haar in een andere groep te plaatsen, indien zijn/haar gedrag of (medische) problematiek hiertoe aanleiding geeft. Dit is uitsluitend ter beoordeling aan Inner-go.
 3. Indien de cliënt tijdens een activiteit bij Inner-go ontoelaatbaar en/of agressief gedrag vertoont, dient de cliënt meteen te vertrekken dan wel wordt de ouder/ verzorger gevraagd om zijn/haar kind direct op te komen halen. In dat geval bestaat er geen recht op teruggave van betaalde bijdragen of vergoeding van door de cliënt gemaakte kosten. Indien de ouder/verzorger hun kind niet (kunnen) ophalen, dan worden de kosten die Inner-go hiervoor moet maken op de ouder/verzorger verhaald volgens de hiervoor gehanteerde tarieven.
 4. Inner-go behoudt zich tevens het recht voor om de cliënt of zijn/haar kind te weigeren voor de duur van een periode dat het kind door ziekte of anderszins een gezondheidsrisico vormt voor anderen.
 5. Deelnemers dienen op tijd bij activiteiten te arriveren en te vertrekken.
 6. Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste medicatie met daarbij behorende informatie aan Inner-go;
 7. Inner-go kan niet aansprakelijk en / of verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele ongevallen en/of bijwerkingen, e.d. die ontstaan of voortvloeien uit door ouders/verzorgers op hen verzoek verstrekte medicijnen aan cliënten;
 8. Ouders/verzorgers geven toestemming het betreffende geneesmiddel / zelfzorgmiddel toe te dienen aan het kind;
 9. Inner-go kan niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele bijwerkingen die kunnen optreden als gevolg van het door haar personeel toegediende geneesmiddel / zelfzorgmiddel op de voorgeschreven wijze;
 10. Pas na overhandiging van het geneesmiddel / zelfzorgmiddel aan een van de hiervoor aangesteld medewerkers van Inner-go, kan en zal Inner-go de verantwoordelijkheid dragen voor correcte medicijnverstrekking. In andere gevallen kan Inner-go niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies e.d;
 11. Ouders blijven ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het tijdig en correct doorgeven van eventuele wijzigingen in de medicatie en/of wijze van verstrekking aan Inner-go.

Artikel 6 Privacy

 • Voor de in dit hoofdstuk bedoelde gegevens geldt onverkort hetgeen is bepaald in de AVG.
 • Voor zover de in dit hoofdstuk bedoelde gegevens vallen onder de artikelen 7:446 – 7:468 van het Burgerlijk Wetboek, geldt onverkort hetgeen daar is bepaald.

Artikel 7 Bescherming van de persoonlijke leefsfeer.

Inner-go moet toestemming krijgen van de budgethouder:

 • Als er verrichtingen worden uitgevoerd waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat die door de budgethouder als inbreuk op zijn privacy kunnen worden ervaren;
 • Als er foto’s of audiovisuele opnamen worden gemaakt ten behoeve van publicatie;

Artikel 8 Bewaren van gegevens

 • Inner-go legt zorginhoudelijke gegevens over de budgethouder vast. Deze gegevens blijven gedurende de wettelijke bewaartermijn ter beschikking van zowel de Inner-go als de budgethouder. De budgethouder biedt hiertoe de Inner-go op diens verzoek de mogelijkheid een kopie van deze gegevens te maken.
 • Bij beëindiging van de overeenkomst bewaren de budgethouder en de Inner-go ieder een exemplaar van de gegevens bedoeld in lid 1. Voor de gegevens bedoeld in artikel 7:454 van het Burgerlijk Wetboek gelden de daar bepaalde bewaartermijn en de rechten van budgethouder ten aanzien van correctie en vernietiging. Voor andere gegevens geldt de norm genoemd in de AVG.

Artikel 9 Gegevensverstrekking en verlening van inzage door Inner-go aan derden.

 • Inner-go verstrekt zonder toestemming van de budgethouder geen (inzage in) gegevens over de budgethouder aan derden, behalve ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

Onder derden als bedoeld in het eerste lid wordt niet verstaan:

 • Degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst voor zover de verstrekking van gegevens en inzage noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden;
 • De vertegenwoordiger voor zover de verstrekking van gegevens noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn taken.

Na overlijden van de budgethouder geeft Inner-go desgevraagd inzage in de zorginhoudelijke gegevens aan de nabestaanden voor zover de budgethouder daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven of toestemming mag worden verondersteld.

 • Inner-go informeert de door hem ingezette individuele zorgverleners over hun geheimhoudingsplicht en stelt de budgethouder hiervan op de hoogte.

Artikel 10 Duur en beëindiging van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Inner-go en PGB cliënt wordt steeds aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De overeenkomst kan schriftelijk, met redenen, door de cliënt worden opgezegd met een opzegtermijn van minimaal 1 maand. De opzegtermijn gaat in op de dag waarop Inner-go de opzegging ontvangt.
 3. Inner-go is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
 4. Indien een indicerende instantie beslist dat de cliënt geen recht meer heeft op een toegekend budget of indien een kind / jongere overlijdt, dan kan de overeenkomst direct worden opgezegd zonder dat verdere kosten verbonden zijn aan annulering van toekomstige activiteiten.

Artikel 11 Opschorting

Inner-go is bevoegd de overeenkomst te ontbinden of nakoming van de verplichtingen op te schorten, indien:

 1. Cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Inner-go, na het sluiten van de overeenkomst, kennis heeft genomen van omstandigheden die goede gronden geven te vrezen dat de cliënt de verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk kan/zal nakomen. De opschorting is dan slechts gerechtvaardigd voor zover de tekortkoming dit toelaat.
 3. Cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

Artikel 12 Annuleren en afmelden

Regels met betrekking tot ambulante begeleiding:

 • Afmelden voor ambulante begeleiding dient 48 uur van te voren gedaan te worden bij de betreffende begeleider. Wanneer u zich voor ambulante begeleiding te laat afmeldt wordt de helft in rekening gebracht.
 • Wanneer de ambulant begeleider voor een dichte deur staat bij u of er is geen afmelding geweest, wordt het geheel aantal uren berekend dat de begeleider die dag bij u zou werken.
 • Wanneer een ambulant begeleider u of uw kind vervoert, worden de tijd en de kilometers in rekening gebracht. De kilometervergoeding bedraagt dan 0,19 per kilometer.

Regels met betrekking tot groepsbegeleiding:

 • U meldt zich bij de verantwoordelijke van de groepsbegeleiding wanneer u/de cliënt niet kan komen. Dit dient 48 uur voor de aanvang van het clubje gedaan te worden. Wanneer u zich te laat afmeld wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

 

Regels met betrekking tot gespecialiseerde weekend en vakantieopvang:

 • Voor de gespecialiseerde weekenden en vakanties geldt dat afmelding minstens een week voor het betreffende weekend/vakantie gedaan moet worden. Wanneer u te laat afmeldt, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

 

Artikel 13 Vervoer

 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar en van de locatie waar de activiteit wordt aangeboden. Voor sommige activiteiten zorgt Inner-go voor gezamenlijk vervoer. Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden door de cliënt. Indien Inner-go het vervoer verzorgt, wordt dit van tevoren aangegeven en afgesproken met de cliënt/ zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger.
 • De deelnemer is verplicht alle geldende veiligheidsvoorschriften, bij derden, vervoersmaatschappij en groepsaccommodaties, strikt na te leven. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door zijn handeling of nalaten. Kosten die ontstaan door deze schade kunnen door Inner-go op de cliënt worden verhaald.
 • Indien Inner-go voor activiteiten gebruikt maakt van diensten van een extern vervoersbedrijf, gelden de algemene voorwaarden welke zijn opgesteld door KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer).
 • In samenspraak met Inner-go, kan Inner-go in vervoer voorzien.

Artikel 14 Tarieven

 1. De cliënt wordt vooraf geïnformeerd over het tarief van activiteiten van Inner-go. Hiervan wordt de cliënt schriftelijk op de hoogte gesteld.
 2. Tussentijds opgelegde tariefwijzigingen door het Zorgkantoor (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), leiden niet automatisch tot een wijziging van de gehanteerde tarieven van Inner-go. De tarieven van Inner-go zijn bepalend voor de financiële verplichtingen van de cliënt jegens Inner-go.

Artikel 15 Betaling / niet tijdige betaling

 1. De cliënt verplicht zich tot het betalen van het volledige tarief voor een overeengekomen activiteit dan wel tijdig de facturen aan te leveren bij de Sociale Verzekerings Bank.
 2. Indien anders is overeengekomen, dient een factuur binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan door storting of overmaking op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer.
 3. Inner-go stuurt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft de cliënt de gelegenheid binnen zeven dagen na ontvangst van de herinnering alsnog te betalen.
 4. Indien niet tijdig of niet volledig wordt betaald, is de cliënt in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling of sommatie is vereist. Inner-go is tevens bevoegd om per direct en zonder tussenkomst van een rechter de overeenkomst met de cliënt te ontbinden.
 5. Onverminderd zijn/haar overige verplichtingen, is de cliënt zowel buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten als wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De incassokosten en de rente die Inner-go berekend komen overeen met hetgeen in de wet geregeld is.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van Inner-go is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, waaruit een eventuele aansprakelijkheid zou voortvloeien. Deze aansprakelijkheid omvat de vermogensschade en immateriële schade, evenals de wettelijke aansprakelijkheden voor haar personeelsleden en voor door haar ingeschakelde derden, voor zover een en ander aan Inner-go toerekenbaar is.
 • De cliënt is wettelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hem/haar of zijn/haar kind. De cliënt of zijn/haar kind dient WA-verzekerd te zijn.
 • Inner-go spant zich in om alle activiteiten kwalitatief optimaal te verrichten, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Niet uitgesloten kan worden, dat desondanks foutieve inhoudelijke informatie wordt verstrekt. Inner-go aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
 • De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Inner-go aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan Inner-go worden verstrekt. Dit geldt in het bijzonder voor wijzigingen in cliëntgegevens en wijzigingen in het indicatiebesluit. Inner-go is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Inner-go is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Inner-go aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen van cliënt of zijn/haar kind.

Artikel 17 Privacybescherming en beheer/administratie cliëntgegevens

 • Ter bescherming van uw privacy hanteert Inner-go een privacyreglement. Dit reglement voldoet aan de wettelijke voorschriften en regelt onderneem uw recht op inzage in en geheimhouding van uw gegevens. Medewerkers zijn gehouden zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Wij verwachten van u eveneens dat u zorgvuldig omgaat met de privacy van onze medewerkers.
 • Het beheren en administreren van cliëntgegevens geschiedt in overleg en op verzoek van (potentiële) cliënt of diens vertegenwoordiger. Cliënt of diens vertegenwoordiger wordt tijdig geïnformeerd over de werkwijze. Het gaat hierbij om inzage, correctie, aanvulling, verwijdering, afscherming, vernietiging en het verkrijgen van een afschrift. De cliënt en diens vertegenwoordiger heeft te allen tijde de mogelijkheid om inzage te hebben in zijn/haar cliëntgegevens.

 

Artikel 18 Gedragsnormen

 • Inner-go tolereert geen discriminatie op basis van leeftijd, levensovertuiging, seksuele geaardheid, huidskleur of geslacht. Dit geldt zowel voor onze cliënten als voor onze medewerkers.
 • Inner-go hanteert een gedragscode waarin deze en andere uitgangspunten t.a.v. de bejegening beschreven staat. Bij de omgang met de cliënt dienen medewerkers zich aan deze gedragscode te houden. Als onze medewerker zich niet aan deze gedragscode houden kunt u een klacht indienen. Als de cliënt in strijd met de algemene gedragsnormen handelt, kunnen wij de dienstverlening met onmiddellijke ingang beëindigen en de zorgovereenkomst met u opzeggen. U kunt meer informatie opvragen bij Inner-go.

Artikel 19 Toepasselijk recht

 • Op elke overeenkomst tussen cliënt en Inner-go is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 Wijziging van de voorwaarden

 • Inner-go is steeds bevoegd deze algemene dienstverleningsvoorwaarden te wijzigen.

Vragen over onze voorwaarden?

Mail direct